Na przełomie maja i czerwca miały miejsce coroczne Zebrania Grup Członkowskich Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”. Ich celem było przedstawienie Członkom Kasy sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2015, prezentacja opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SKOK „Jaworzno” za 2015 rok jak również innych istotnych kwestii z bieżącej działalności naszej Kasy. Zebrania Grup Członkowskich odbyły się w 7 wybranych miastach znajdujących się w 7 Regionach, w których świadczone są usługi Kasy.

Grupy Członkowskie w 2016 roku cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród naszych członków: łącznie wzięło w nich udział około 300 osób. Ich obecność zaowocowała żywą dyskusją na temat działalności Kasy, jak również sytuacji zewnętrznej, w której przyszło nam prowadzić działalność. Interakcja podczas obrad świadczy o występującej więzi członkowskiej jaka łączy Kasę z jej Klientami.

Podczas zebrania uczestnicy mogli osobiście poznać przedstawicieli Rady Nadzorczej SKOK „Jaworzno” oraz Zarządu SKOK „Jaworzno”, Zarządu współpracującej spółki Partner Finanse sp. z o.o. oraz jak również innych pracowników Kasy. Dodatkowo w czasie całego zebrania prezentowane były w formie elektronicznej materiały wprowadzające w świat finansów, opisujące historię oraz obecny stan Kasy, jak również prezentujące Stowarzyszenie Kreowania Edukacji Finansowej.

Każdy z obecnych członków SKOK „Jaworzno” został obdarowany skromnym upominkiem oraz mógł wziąć udział w rozlosowaniu dodatkowych nagród w postaci bonów Sodexo.

Zebrania Grup Członkowskich